תקנון

תקנון

מסמך זה מפרט את תנאי השימוש באתר פסטיבל דוקוטקסט המופעלת ע"י הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ). כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר.

תקנון שימוש באתר

כללי

 1. התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה. תנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו.
 2. כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
 3. התנאים חלים על שימוש באתר בין שהגעת אליה דרך אפליקציה, או כל כתובת אינטרנט, או עמודי מדיה חברתית שאליהם יקושר בעתיד. תנאי השימוש חלים על אתר האינטרנט ו/או עמוד מדיה חברתית ו/או אפליקציה אחרת הקשורים להם.
 4. הספרייה הלאומית שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י הספרייה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל  עת.
 5. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות  למייל: [email protected]

 

הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים הבאים, הפירוש שלצידם, כדלקמן:

 "מזמין" או "משתמש"- אדם המזמין כרטיס להופעה/מנוי באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.

"כרטיס להופעה" או "הכרטיס"- כרטיס לאחת מההופעות שבלוח ההופעות שבאתר המוצע למכירה באתר

"עסקה"- הזמנת כרטיס להופעה באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.

 "שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת הכרטיסים להופעות באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.

"עמוד התשלום" - העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

ביצוע עסקאות ותשלום

מלאי הכרטיסים למופעים השונים המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. הספרייה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף .כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה ע"פ הפרטים שהוזנו
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי הספרייה הלאומית להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי דין ומהווה עבירה פלילית. הספרייה הלאומית שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום הזמנה. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר או טלפונית בקופת האולם. הספרייה לא תהיה אחראית במידה והליך הרכישה לא הושלם כנדרש.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע/ אירוע /אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק מבעוד מועד את המגבלות החלות בתקנון ובאתר האירוע/ המופע. לא תחול על הספרייה הלאומית כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, מתבקשים לברר טלפונית טרם הרכישה באתר פרטים אודות סידורי הישיבה המבוקשים על ידם.

איסוף/הדפסת הכרטיסים

אנו מעדיפים שתגיעו אל הפסטיבל עם הכרטיסים הדיגיטליים שלכם, שמחכים לכם בכתובת המייל אותה הזנתם בעת הרכישה. יש להציג האישור בכניסה לאולם.

אם אין ברשותכם טלפון חכם, אנא דאגו להדפיס הכרטיסים מראש.

 

מדיניות ביטול עסקאות

ביטול עסקה יכול להתבצע טלפונית עד 48 שעות (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד האירוע, מול קופת הפסטיבל בימים א' עד ה' בן השעות 10:00 ל 18:00 בטלפון 074-7336336 שלוחה #1. ביטול העסקאות בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

אין אפשרות באמצעות האתר להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף אין אפשרות באמצעות האתר להחליף את סוג התשלום (למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט; מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה); כל זאת ניתן לעשות רק בקופת הפסטיבל.

אם וככל שיבוטל אירוע על ידי הפסטיבל, יהא המזמין זכאי להחזר כספי מלא.

אם וככל שאירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי

כל שינוי ו/או החלפה בקשר עם כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה למשרד/קופות הפסטיבל בטלפון 074-7336336 שלוחה #1 או במייל [email protected]

ויודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.

 

 

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עמדה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בכל אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אינטרנט אחרים, יש לקבל לכך אישור מהספרייה הלאומית (מחלקת התרבות) מראש ובכתב.

 

 סודיות ופרטיות

א. כללי:

 1. אנו מכבדים את הפרטיות שלך ואת זכות הבחירה שלך לגביה. לכן ומאחר וכניסה ושימוש במערכת כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות המשתמשים לספרייה הלאומית , מדיניות הפרטיות הזו נועדה ליידע כל מי שמשתמש במערכת ("משתמש") איזה מידע נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 1. כניסה למערכת או עשיית כל שימוש בה מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו. לכל שאלה לגביה ניתן לפנות אלינו במייל [email protected].
 2. כל משתמש מתחת לגיל 18 מתבקש לבקש מהורה שלו, או, אם יש לו אפוטרופוס, אז ממנו, לקרוא את המסמך ולאשר לו להשתמש במערכת.
 3. מדיניות הפרטיות חלה על שימוש באתר, בין שנכנסת אליה דרך האינטרנט ובין שנכנסת באמצעות אתר אחר או אפליקציה.
 4. במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות הפרטיות הזו, הנך מתבקש להימנע מלהשתמש במערכת בכל דרך.
 5. הספרייה הלאומית רשאית לעדכן או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. אם העדכון או השינוי הינם מהותיים לפי דעתנו, נפרסם על כך הודעה על גבי המערכת. מדיניות הפרטיות המעודכנת תחייב מרגע העלאת העדכונים למערכת. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת.

ב. המידע הנאסף על ידי הספרייה הלאומית

 1. המערכת אוספת סוגים מסוימים של מידע המועבר אליה במהלך השימוש בה.
 2. חלק מהמידע הנאסף הוא מידע שממנו לא ניתן לזהות את פרטי המשתמש והוא מכונה "מידע לא מזהה". מידע מסוים הנאסף  מאפשר זיהוי פרטים אישיים של משתמש והוא מכונה "מידע מזהה". ככלל, איננו אוספים מידע מזהה, אולם הוא נאסף על-ידי ספקי שירותי התשלומים באתר.

ג. מידע לא מזהה

8. כאשר אתה משתמש במערכת,  מועבר מידע בין המחשב ו/או המכשיר שאתה משתמש בו לבין המערכת, כגון כתובת IP של המחשב או המכשיר וסוג הדפדפן שאתה משתמש בו. מידע זה הינו מידע לא מזהה (למרות שכאמור ייתכן וניתן יהיה לזהותך באמצעותו את פרטי המחשב או המכשיר שלך).

9. הספרייה הלאומית משתמשת ב"עוגיות" – "cookies", שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך או מכשירך כאשר אתה משתמש במערכת. זאת, על מנת לשפר את איכות השירות הניתן על ידי המערכת ואת מהירות הגלישה במערכת. בהתאם לתכונות הדפדפן שבו אתה משתמש אתה יכול להורות לדפדפן להגביל את קבלת ה-"cookies" או הכלים הנוספים, או למחוק אותם ממחשבך. אם תעשה כן, ייתכן שפעולות שונות במערכת לא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. הספרייה הלאומית  שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת נוספת או עתידית המבצעת פעולה דומה לפעולת ה- "cookies".

ד. מידע מזהה

10. על מנת לרכוש כרטיס לסרט המשתמש נדרש למסור פרטי אשראי, כגון מספר כרטיס אשראי, שם ומספר זהות. מידע זה הינו מידע מזהה.

11. פרטי האשראי נמסרים אך ורק לספקי שירותי התשלומים ואינם מועברים לספרייה הלאומית . מוצע לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של ספקי התשלומים כדי להבין את אמצעי האבטחה שלהם וכיצד הם נוהגים במידע שנמסר להם.

12. פרט לאמור בסעיף הקודם, לא תהיה כל דרישה למסירת פרטים מזהים מצד הספרייה הלאומית ומוצע להימנע מלפרסם במערכת ו/או למסור מידע שכזה.

 

ה. אחסון המידע והשימוש שנעשה בו

13. המערכת מאוחסנת בחוות שרתים מאובטחים.

14. הספרייה הלאומית  נוקטת אמצעים לשמירה על המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המשתמשים ומחייבת את הספקים שלה  לספק אבטחה נאותה בהתאם למקובל. עם זאת, לצערנו, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר למערכת כגון זה לא ייחשף כתוצאה מכשל טכנולוגי או אנושי, או מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים. ככל שהספרייה הלאומית  תגלה אודות תקלה באבטחת המידע שלך או חשיפת מידע כאמור, הספרייה הלאומית תעשה את מיטב המאמצים להודיע לך על כך בהקדם האפשרי וזאת באמצעות הפרטים שסופקו בעת הרישום למערכת, או באמצעות פרסום הודעה על כך באתר.

15. הספרייה הלאומית  לא תישא באחריות לכל כשל באבטחה מצד ספקים שלה   או לכל חשיפה של מידע כתוצאה מפעולה זדונית או כל גורם אחר שאינה בשליטתה.

16. הספרייה הלאומית  עושה שימוש במידע המאוחסן על-ידה לצורך פעילותה של המערכת.

17. הספרייה הלאומית רשאית לעשות שימוש במידע לא מזהה על מנת לשפר את המערכת ולהפיק ממנה סטטיסטיקות בקשר לשימושים בה.

18. הספרייה הלאומית אינה אחראית לשמירת המידע שנמסר לחברות המספקות שירותי תשלומים למערכת. לכן, מוצע למשתמשים לבחון את מדיניות הפרטיות של גופים אלה.

19. במילוי פרטים לצורך רכישת כרטיסים הינך מסכים באופן מפורש לכך שהספרייה הלאומית רשאית לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם הספרייה הלאומית  ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמשת את הספרייה הלאומית  למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל-    [email protected] או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.

20. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח במערכת ו/או שטח המקושר אליו הינה באחריותו בלבד. הספרייה הלאומית לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לספרייה הלאומית.

21. פרט למתואר לעיל, הספרייה הלאומית  מתחייבת לא למסור לצד שלישי מידע שנמסר לה ע"י משתמשי המערכת אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו ו/או במסגרת הליכים משפטיים בין הצדדים.

ו. מחיקת ושינוי מידע

22. באפשרותך לבקש בכל עת מספרייה הלאומית  להסיר או לשנות מידע שניתן על ידך למערכת באמצעות שליחת בקשה לכתובת הדוא"ל אנו נפעל לפי הבקשה. מחיקת המידע עלולה להשפיע על יכולת הספרייה הלאומית לספק לך שירותים. הספרייה הלאומית תהיה רשאית לסרב למחוק מידע הנחוץ לה למטרות משפטיות או רגולטוריות.

ז. שונות

23. מדיניות פרטיות זו חלה בנוסף לכל התנאים המפורסמים בתנאי השימוש ובגוף המערכת. בכל מקרה של סתירה בין האמור במדיניות פרטיות זו לבין שאר תנאי השימוש או לבין האמור בגוף המערכת, יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור במדיניות פרטיות זו.

24. הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש אותה על-פיהן.

25. היה ויקבע כי הוראה כלשהי של מדיניות פרטיות זו איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.

26. הדין החל על מדיניות פרטיות זו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם של הצדדים אשר יהיה. בשימוש במערכת  מעיד המשתמש כי הוא מסכים להחלת הדין האמור ואת סמכות השיפוט כמופיע בסעיף זה.

 

קניין רוחני

הספרייה הינה בעלת רישיון השימוש בכל זכות יוצרים, זכויות בסימני מסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר. זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין שימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של הספרייה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של הספרייה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש. יובהר כי הנהלת האתר לא תיטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל.

 

אחריות ושיפוי

הספרייה הלאומית עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, הספרייה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. הספרייה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, הספרייה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של הספרייה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. הספרייה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הספרייה בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

הספרייה אינה אחראית לתוכן המועלה לאתר ואינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע אשר מופיע באתר או נעשה נגיש באתר על ידי מי מהמשתמשים, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי.

הספרייה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

הספרייה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של הספרייה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות האתר

הספרייה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

יחסי הצדדים

לא מתקיימים בין המשתמש באתר ובין הספרייה יחסי עובד מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

 

מערכת למכירת כרטיסים